facebook twitter instagram telegram tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./20.03.2022/2022-       

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BİLİŞİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

Kuruluş
Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. Maddesi ve TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel yönergesi çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Bilişim Komisyonu kurulmuştur.

Amaç
Madde 2: Komisyonun amacı; Türkiye Barolar Birliği’nin, Baroların, Avukatların ve Stajyer Avukatların bilişim teknolojileri konusunda bilgilendirilmesi ve aktif yararlandırılması, teknik ve hukuki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılması, yazılım ve donanım desteği sağlanması, otomasyon sistemi sağlanması, web sitelerinin alt yapısının geliştirilmesi ve güncellenmelerinin takibi, Yönetime danışmanlık yapılması, UYAP sisteminin geliştirilmesi ve güncellenmesi aşamalarında aktif olarak yer almak için Adalet Bakanlığı ile koordinasyonun sağlanması, çalışmalar yapılması ve öneriler sunulmasıdır.

Kapsam
Madde 3: Bu Yönerge, Avukatlık Kanunu, ilgili yönetmelikler ile sair genel mevzuat kapsamında ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde kurulan TBB Bilişim Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Tanımlar
Madde 4:
Bu yönergede
TBB                          : Türkiye Barolar Birliği’ni,
Başkan                      :  TBB Başkanı’nı,
Başkanlık Divanı        : TBB Başkanlık divanını,
Yönetim                     : TBB Yönetim Kurulu’nu,
Kurul,                         : Merkez veya komisyon adı ile oluşturulan  “çalışma ve danışma” kurullarını,
Komisyon                   : Merkez dışında kalan “çalışma ve danışma kurulları”nı
Yürütme Kurulu         : Merkez veya komisyon adı ile oluşturulan  “çalışma ve danışma” kurullarının yürütme organını
Temel Yönerg            : Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesini
UYAP                        : Ulusal Yargı Ağı Projesi’ni
ifade eder.

Görev ve Etkinlikler
Madde 5: Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

a. Avukatların mesleklerini yapmalarını kolaylaştıracak otomasyon sistemlerinin ve web sitelerinin kurulmasını, yazılımlar yapılmasını, var olan sistemlerin geliştirilmesini sağlamak, bu konuda alternatifler oluşturarak tekelleşmenin önüne geçmek.

b. Talep halinde TBB’nin yerel ağ sistemi, iç yazılımları, barolar ve Adalet Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarla bütünleşik yazılımları ile ilgili çalışmalar yapmak, konusu ile ilgili donanım ve yazılımların alımı ve işletilmesi konusunda Yönetime danışmanlık ve gözetmenlik yapmak, gerektiğinde eksiklikleri tespit ederek Yönetimi bilgilendirmek, bu konuda dış birimlerle yapılacak sözleşmelerde ve teknik konularda Yönetime danışmanlık yapmak.

c. TBB’nin web sitesi ve TBB tarafından barolara tahsis edilen ortak web sitesi sisteminin alt yapısının geliştirilmesi ve güncellemesini sağlamak, bu konuda Yönetime danışmanlık yapmak, projeler hazırlayarak Yönetime sunmak, bu konuda dış birimlerle yapılacak sözleşmelerde ve teknik konularda Yönetime danışmanlık yapmak.

d. Bilişim konusunda TBB’nin tüm girişim ve katılımlarında danışmanlık yapmak, başka kuruluşlarca düzenlenen toplantılara Yönetim kararıyla temsilci ya da katılımcı göndermek, TBB’yi, koordinatör üyenin özel olarak görevlendirilmediği durumlarda, Yönetim’in görevlendirmesi ile ilgili kurumlar önünde temsil etmek.

e. TBB, Barolar ve Avukatlar tarafından kullanılan tüm program ve sistemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygunluğunu denetlemek,

f. Avukat, stajyer avukat ve TBB personellerinin UYAP, UHAP ve benzeri sistemler ile internet ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı için eğitim projeleri hazırlamak, bilişim hukuku alanında eğitim projeleri hazırlamak, danışmanlık yapmak.

g. UYAP konusunda çalışmalar yapmak, UYAP’ın yapılanmasında ve geliştirilmesinde avukatların ve TBB’nin katılımını ve etkinliğini sağlamak, bu konuda kamuoyu oluşturmak, Yönetim tarafından Adalet Bakanlığı’na sunulmak üzere önerilerde bulunmak.

h. Maliye, Türkiye Noterler Birliği gibi gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla bütünleşik veri paylaşımı sistemleri kurulmasını sağlamak.

i. Görevine giren konularda süreli ve süresiz yayınlar yapmak, basılı ya da dijital ortamda bülten çıkarmak, sosyal medya hesapları ve sayfaları açmak, avukat ve stajyer avukatları bilgilendirmek.

j. Görevine giren konularda Yönetimin onayı ile konferans ve seminerler düzenlemek.

k. Faaliyet alanıyla ilgili yazılı, görsel, işitsel vb. her türlü çalışmasını, Yönetimin onayı ile basında, internet ortamında ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim araçları ile elektronik veya fiziksel kayıt ortamında yayınlatmak, çoğaltılmasını ve dağıtılmasını sağlamak.

l. Görevine giren konularda Barolara iş birliği teklif etmek veya gelen iş birliği tekliflerini değerlendirmek.

m. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

Birden Çok Alanı İlgilendiren Konularda Çalışma Yapmak 
Madde 6: Yönetimin talebi halinde, Temel Yönergede belirtilen esaslara göre diğer kurullarla ortak çalışma yürütebilir, ortak çalışma yürütülmesi için Yönetimden talepte bulunabilir.

Komisyonun Kuruluşu, Yapısı ve Süresi
Madde 7:

a. Türkiye Barolar Birliği Bilişim Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.

b. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.

c. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

d. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları
Madde 8: TBB Bilişim Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Giderler
Madde 9: Komisyonun amacını ve yönergede belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye yönelik olan giderler, Temel Yönerge uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin ilgili bütçesinin ilgili gider faslından karşılanır.

Yürürlük
Madde 10:

a. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 11: Bu yönerge hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.